این نوع  بروشور ساده‌ترین نوع بروشور می باشد و مناسب  دعوتنامه ها است.