این قطع از سربرگ بیشتر برای مکاتبات طولانی مورد استفتده قرار می گیرد، که دیگر نیاز به الصاق کردن برگه دوم و سوم نباشد.