این نوع سربرگ جنبه کاغذ یادداشت را دارد. و در واقع کاربرد رسمی ای ندارد. این نوع برگه ها بیشتر جنبه تبلیغات دارد و جنس کاغذ به کار رفته در 80 گرمی می باشد.