فاکتور الوان ( کاغذ رنگی ) به فاکتور هایی گفته می شود که از کاغذ های رنگی 60 تا 80 گرمی تهیه می شود. استفاده از گرم پایین کاغذ برای تهیه فاکتور باعث می شود تا کیفیت فاکتور پایین آمده و غیر قابل استفاده شود. از کاغذهای الوان برای تولید کاغذه های کرافت و کاغذ کادو نیز استفاده می شود.