فاکتور چاپ رنگی (کاغذ تحریر) این نوع فاکتور ها بر روی کاغذهای رنگی با گرم 70 تا 80 چاپ می شوند. رنگ های متنوعی در بازار برای چاپ این نوع فاکتور ها در نظر گرفته شده است.