پاکت نامه  در ابعاد استاندارد 11 × 22 ، 23 × 31 ، 16.8 × 22 چاپ شده وبیشتر برای قرار دادن نامه ها و مراسلات رسمی که در سربرگ شرکت یا کمپانی نگارش شده است استفاده می شود .ابعاد این پاکت ها به شکلی است که در حالت بسته شدن پاکت، عرض آن برابر عرض کاغذ A4  بوده و طول آن برابر یک سوم طول کاغذ A4 ( چون کاغذ از دو محل در طول تا می خورد و سپس در داخل پاکت قرار داده می شود) می باشد