کاتالوگ با صحافی منگنه تخت جزوء شناخته شده ترین و رایج ترین نوع صحافی می باشد. در این صحافی صفحات داخل چاپ شده پس از تا در کنار یکدیگر قرار می گیرد و با استفاده از دستگاه منگنه کن به هم وصل می شود و در آخر برش می خورد. منگنه ای که به کار می رود در این نوع صحافی تخت و لوپ است که شکل ظاهری آن ها با یکدیگر فرق ندارد. منگنه تخت بیشتر برای دفاتر مورد استفاده قرار می گیرد. نوع لوپ که به شکل نیم دایره است دارای ظاهری فانتزی و زیبا می باشد .