کاتالوگ شباهت بسیاری با بروشور دارد . اختلاف عمده آن ها در ارائه مطالب می باشد . در کاتالوگ های ۲ لتی و ۳ لتی مطالب به صورت فهرست وار ارائه می شوند.