کارت ویزیت شیشه ای شفاف و نیمه شفاف جزوء کارت های منحصر به فرد می باشند . از ویژگی های این نوع کارت می توان به چاپ تمام رنگی اشاره کرد. این نوع کارت قابلیت انعطاف دارد و در صورتی که خم شود شکسته نمی شود . حالت شیشه ای نیمه مات ترنسپرنت است و تمام مطالب زیر آن قابل مشاده می باشد.